Ring oss på:
08-26 21 20

Ditt uppdrag som chef och ledare är att säkerställa att ditt team fungerar optimalt, känner arbetsglädje och motivation, arbetar mot samma mål och levererar. Det är ett roligt och ibland svårt jobb som kräver att du kan agera som en ledare, får acceptans från alla dina medarbetare och uppfattas som tydlig, rättvis och rak. Ett gott ledarskap måste bottna i vem du är som person, oavsett om det är medvind eller motvind. Du måste hitta din egen ledarstil och vara klar över vad du står för. Dessutom behöver du kunna läsa av dina medarbetare så väl att du bemöter dem på rätt sätt. Du behöver också känna till grunderna inom gruppdynamik och kunna anpassa ditt ledarskap efter den fas gruppen är i. Du behöver också kunna hantera intressekonflikter och konflikter inom gruppen på rätt sätt. Vår kurs i Aktivt Ledarskap ger dig verktygen och grunden du behöver för att kunna agera säkert och rätt i din roll som chef och ledare. Inte klichéerna utan vad som fungerar i verkligheten.

Mål med kursen

Målet med kursen är att du ska få fast mark under fötterna, referensramar och konkreta verktyg för hur du ska utöva ett gott ledarskap. Efter kursen i Aktivt Ledarskap kommer du att veta:

 • Vad som förväntas av dig som chef och ledare. De outtalade förväntningarna från dina medarbetare, din chef och chefskolleger. Do´s och dont´s.
 • Vilket mandat du har som chef. Vad du kan, får och bör göra. Och inte. Dina rättigheter och skyldigheter.
 • Hur du skapar ett bra klimat, får dina medarbetare att känna arbetsglädje och motivation.
 • Hur du skapar tydliga spelregler. Sätter ramarna på ett konstruktivt sätt om något inträffar som du behöver ta tag i.
 • Hur du ska ge feedback på ett tydligt och konstruktivt sätt och coacha dina medarbetare.
 • Hur du läser av ditt team och identifierar de olika utvecklingsfaserna i en grupp så att du kan situationsanpassa ditt ledarskap efter gruppen fas. En nybildad grupp kräver ett helt annat ledarskap än en grupp som har jobbat tillsammans flera år.
 • Hur du kodar av och hanterar konflikter på ett konstruktivt sätt.
 • Vilken ledarstil du har. Du kommer att bli ställd inför olika situationer och bli mera medveten om vad du står för, vilka värderingar du har och vad som är din styrka och dina svagheter.

Målgrupp

Detta är en kurs för dig som är chef och ledare. Du kan också vara team ledare eller projektledare. Kursen passar både nyblivna och mer erfarna chefer och projektledare.

Kursinnehåll

Aktivt Ledarskap ger dig de viktigaste verktygen du behöver som chef.  Du får en utbildning i situationsanpassat ledarskap, grupputveckling, coaching och konflikthantering. Tyngden i utbildningen är att på ett konkret, upplevelsebaserat sätt ge insikt i mekanismerna i gruppdynamik – FIRO-modellen. Att se hur en grupp utvecklas, vad som händer under ytan. För att ge maximal effekt varvas hela tiden teori med övningar.

Utbildningen bygger i hög grad på deltagaraktivitet och ett nära samspel med kursledaren. Du får konstruktiv feedback från en erfaren kursledare och rikligt med tid att diskutera ledarskapsfrågor.

Följande moment ingår:

 • Ledarrollen Ansvar, krav, verktyg. Olika ledarstilar.
 • Hur du genomför utvecklingssamtal.
 • FIRO-modellen De olika utvecklingsfa­serna inom en grupp och vad som kännetecknar dem.
 • Situationsanpassat ledarskap Att anpassa sin ledarstil efter gruppens utvecklings­fas och behov. Att inse när gruppen kräver en mer närvarande, tydlig chef respektive när gruppen uppnår bäst resultat genom att du delegerar och följer upp mål.
 • Gruppdynamik Mekanismerna i grupput­veckling, vad som händer under ytan inom en grupp. Klimat, attityder och spel­regler. Vad som gör att en grupp utvecklas på ett positivt sätt. Vilka meka­nismer och beteenden som är destruktiva för gruppen. Din roll som chef och ledare.
 • Feedback och konstruktiv kritik En viktig del i samspelet inom en grupp är att ge och ta feedback. Vi tar upp hur man gör det på ett konstruk­tivt sätt och hur man kan vara tydlig i sin kommuni­kation utan att förstöra en god relation.
 • Konflikthantering Veta vad som är naturliga konflikter som leder grup­pen framåt och hur man ska agera. Se vad som är destruktiva konflikter som hotar gruppens samverkan.
 • Diskussioner, feedback och erfarenhetsutbyte Att se din roll som ledare i en grupp, få en fördjupad in­sikt om ditt eget agerande. Du får tillfälle till feedback från kursledaren och övriga kursdeltagare och kan förutsättningslöst dis­kutera olika ledarskaps­frågor och problem.

Anmäl dig nu