Increase your negotiation skills in an international environment!

Gå till anmälan

Vår miljöpolicy – ansvar och omsorg

Cognosis är ett internationellt utbildningsföretag. Vi reser i jobbet, vi producerar material och trycksaker. Vi tycker att det är viktigt att ta ansvar för miljön och vår gemensamma planet, i alla sammanhang, stora som små.  Därför har vi en miljöpolicy. Vi sponsrar också ett antal intresseorganisationer.

Vårt miljöarbete kännetecknas av en helhetssyn på miljön, både avseende natur- och mänskliga resurser. Miljöarbetet bygger på en syn där Cognosis samarbetar med våra kunder och leverantörer i ett samhälle som agerar ut för morgondagens individer, samtidigt som den egna arbetsmiljön stimulerar fortbildning och vidareutveckling.

För att kunna driva ett framåtskridande miljöarbete i ett utbildningsföretag som Cognosis krävs en stimulerande arbetsmiljö som förordar vidareutveckling, god moral och medmänskliga etiska värderingar, då det långsiktiga målet med miljöarbetet är en bättre livsmiljö för kommande generationer. Vår miljöpolicy innebär att alla medarbetare inom Cognosis, privat såväl som på arbetsplatsen, skall medverka till att den totala negativa miljöpåverkan kontinuerligt minimeras genom att::

  • med gällande lagstiftning som lägsta ambitionsnivå eftersträva bättre miljöprestanda och resurshushållning.
  • ta utgångspunkt i Cognosis miljöpolicy vid anlitande av underleverantörer.
  • minimera uppkomsten av avfall samt bedriva en kretsloppsanpassad avfallshantering med hög återvinningsgrad genom att återanvända och återvinna material så långt som möjligt.
  • i vår beslutsprocess ta hänsyn till de miljömässiga aspekterna. Vi ska finna en balans mellan vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och ekologiskt acceptabelt.
  • ta miljöhänsyn vid utförandet av de tjänster vi erbjuder vad gäller materialval, arbetsrutiner och resor.
  • alla medarbetare ska arbeta för att öka vår miljökompetens och uppmuntras till ett ökat miljömedvetande.
  • fortlöpande utvärdera risker samt förebygga och minska negativa effekter av verksamheten.

Miljöansvarig vakar över efterlevnaden av miljökraven och de uppsatta målen. Det är vår övertygelse att vår miljöpolicy är av vikt för vår verksamhet och vår framtida konkurrenskraft.

Anne Neppare
VD