Har du gått Förhandlingsteknik steg I? Här har vi ett tips till dig!

Gå till anmälan

Projektledarutbildningen utgör ett program bestående av valfritt antal delkurser (svensk eller internationell inriktning), som riktar sig till projektledare. Man kan jobba internt mot sin organisation eller externt mot kund. Fokus ligger på projektledarens förmåga att förhandla, driva möten, motivera och presentera rätt information för rätt person vid rätt tidpunkt.  Det kan vara stakeholders, styrgrupp, beställare eller slutanvändare. För att lyckas som projektledare behöver man vara en skicklig kommunikatör – tekniska kunskaper räcker inte.

Som projektledare har man en mycket speciell roll; man har ansvar för leveransen, kvalitet, funktionalitet, budget och tidplan, och framför allt för att få en nöjd kund. Oavsett om kunden är extern eller intern. Projektledaren behöver kunna hantera oförutsedda incidenter, hinder och situationer samt säkerställa rätt handhavande av system och produkter. Samtidigt har projektledaren inte ett formellt personalansvar, äger inte resurser eller agendan själv. För att lyckas i den rollen är det avgörande att man som projektledare har förmåga att lägga fakta och analyser till rätt personer på rätt sätt och kan få gehör för förslag och idéer. Lika viktigt är det att kunna driva möten och få fram beslut. Och att förhandla om resurser, budget och tidplan. Det kommer deltagarna att aktivt träna på i den här verklighetsbaserade utbildningen med aktuella situationer och kund-case. Målet är att ha en stabil grund inom kommunikation och praktisk politik att stå på i sin roll som projektledare.

Deltagarna kommer att ha kursledaren som mentor genom hela utbildningen för att man ska få hjälp att använda verktyg, metoder och insikter från kursen i sin yrkesroll. Allt för att man ska bli en framgångsrik och skicklig projektledare.

Kurs I: Presentationsteknik: Att styra genom att påverka
Som projektledare är det en enorm styrka att vara en övertygande presentatör. Man behöver vara vara skicklig på att presentera mål, direktiv och riktlinjer på rätt sätt för projektdeltagare och andra intressenter. Att kunna få acceptans, uppslutning och “buy-in“ från sin styrgrupp och övriga stakeholders är avgörande. Som projektledare behöver man veta hur man ska lägga fram information, skapa förtroende, kunna förklara verksamhets- och kundnyttan och hantera frågor på ett bra sätt. Lika viktigt är det att kunna få fram sitt kärnbudskap, ha en röd tråd och framför allt ett lugnt, professionellt och säkert framförande. Det tränar vi på i den här kursen.

Kurs II: Pedagogik och metodik, Train The Trainer
Kurs II fokuserar på hur man som projektledare förklarar företagsnytta eller verksamhetsnytta på ett pedagogiskt sätt för beslutsfattare och andra stakeholders som inte är tekniskt insatta eller har detaljkunskaper. Det kan också gälla att effektivt kunna sätta in projektmedlemmar i bilden, förklara teknik, kravspec eller slutanvändarkrav, eller snabbt få nya projektmedlemmar på banan. Kursen ger grunderna inom pedagogik, metodik och ger en mycket god grund att stå på när man ska förklara och utbilda, “on the job-training”  vid arbetsplatsen likaväl som i större forum.

Kurs III: Förhandlingsteknik
I den här kursen fokuserar vi på förhandlingsteknik, att driva beslutsmöten och komma till resultat. Det kan gälla en budgetförhandling, prioritering av resurser, tidplan, funktionalitet eller tillägg. Deltagarna kommer att få verktyg och träning för att öka sin skicklighet och målmedvetenhet när det gäller att driva beslutsmöten och förhandla. Man kommer att få en metod för att att planera och genomföra sina möten, äga agendan och sätta scenen. Varje förhandling projektledaren genomför, ansikte mot ansikte, på telefon eller via mail, sätter ramarna och förutsättningarna för projektets slutleverans. Om man som projektledare har en genomtänkt strategi och kan läsa situationen och motparten kommer man garanterat att öka sina möjligheter att landa projektet där det var tänkt.

Steg IV: Påbyggnadskurs i Förhandlingsteknik
I påbyggnadskursen i Förhandlingsteknik kommer deltagarna att träna sig att hantera svårare situationer, att förhandla i underläge eller under press. Det kan gälla en oförutsedd incident där det handlar om att begränsa skadeverkningar, undvika skadestånd eller tappa resurser. Det kan också gälla en kritisk fråga i styrgruppen, ett viktigt kund-case eller ett oförutsett driftavbrott efter leverans. Deltagarna kommer att se vilka starka sidor de har som förhandlare, vilken som är den egna primära förhandlarstilen och vad man har för svaga sidor som förhandlare. Man kommer också att träna sig att upptäcka och hantera vanliga fallgropar.

Steg V: Personlig SWOT; praktisk psykologi och självkännedom
Fokus i Personlig SWOT (strengths – weaknesses – opportunities – threats) är praktisk psykologi på ett individplan, att förstå drivkrafter, motivatorer och hinder både hos sig själv och hos andra. Som projektledare måste man kunna bygga goda relationer både inom sitt projekt och med övriga organisationen, kunder och styrgrupp. Det är viktigt att kunna hantera olika slags personligheter, behålla sitt lugn och inte bli provocerad, även när det uppstår intressekonflikter. Med den här kursen i ryggen kommer man att förstå andra människor och sig själv på ett djupare plan, och därmed kunna överbrygga hinder och undvika onödiga konflikter. Det här är som en upplevelsebaserad UGL-kurs på individnivå.

Kurs VI: Internationell kundkommunikation
I den här delkursen får deltagarna lära sig hur man bygger goda kundrelationer på en internationell arena. Vi går igenom “business code” och “social code” i olika länder, vad man bör undvika och vad som räknas som god ton. Vi går igenom hur man jobbar med andra kulturer och hur de internationella spelreglerna ser ut. Man får träna sig att genomföra möten på engelska, på en internationell arena, och anpassa sin kommunikationsstil när möter kunder, projektdeltagare och underkonsulter från andra kulturer. Kursen genomförs på engelska av en erfaren internationell kursledare.

Intresseanmälan till Företagsanpassad Projektledarutbildning