Increase your negotiation skills in an international environment!

Gå till anmälan

För att företaget ska fungera bra, vara livskraftigt och genomsyras av kreativitet och arbetsglädje, är det helt avgörande att ha tydliga chefer och en konstruktiv företagskultur. Företagskulturen bygger på de värderingar som genomsyrar företaget, de värderingar ni har och hur ni kommunicerar med varandra. Självklart märker era kunder av det. En bra företagskultur är ett konkurrensmedel som lockar till sig kunder, och även attraherar nya medarbetare.

Det här seminariet handlar om ledarskap, gruppdynamik och det osynliga kontraktet på företaget, era värderingar, attityder och spelregler. Vi går också in på de olika faserna en avdelning eller ett företag går igenom när man växer, nyrekryterar – eller går samman med ett annat företag. Självklart påverkas alla som jobbar på företaget när det sker förändringar, och just förändringsprocessen kommer vi att titta speciellt på. Ni kommer att känna igen er i många situationer, få en AHA-upplevelse och sätta ord på många viktiga saker.

Vi är kända för en djup kompetens och en bred erfarenhet inom psykologi, beteendevetenskap och ledarskap, som ger tyngd åt utbildningen och en hög verklighetsanpassning. Våra tränare är erkänt skickliga och har en gedigen erfarenhetsbank, som gör att de kan ge råd, coacha och stötta både organisationen och chefer på ett konstruktivt sätt. Målet är att alla på företaget ska förstå de mekanismer som styr i en grupp och hur man ska använda dem för att få en grupp att utvecklas på ett positivt sätt.

Framförallt vill man undvika en luddig företagskultur som ger fritt spelutrymme för informella ledare och suboptimering, eller att medarbetarna klagar på att de inte vet vad som gäller, har för mycket att göra och att det inte händer något när de påtalar problem. Den här utbildningen kommer att stärka cheferna i deras roll, ge dem verktyg, kunskaper och träning för att kunna utöva ett tydligt ledarskap, bli handlingskraftiga och konstruktiva.

Vi hanterar varje uppdrag med stor omsorg och gör en noggrann behovsanalys för att säkerställa att vi vet precis vad ni har för mål med utbildningsinsatsen. Sedan inriktar vi utbildningen på den målgrupp vi jobbar med och deras situation. När vi genomför en företagsanpassad chefsutbildning specialanpassar vi innehåll och case efter den den typ av situationer som deltagarna kommer att möta. Före kursen genomför vi dessutom en deltagaranalys, och anpassar kursen efter nivån, behovet och bakgrunden hos kursdeltagarna.

Chefsutbildning – målgrupp

Utbildningen riktar sig till för alla som i sin yrkesroll ska leda en grupp människor, antingen som chef eller projektledare. Kursen passar både nyblivna chefer och mer erfarna ledare. Att leda en grupp mot ett gemensamt mål kräver att man kan utöva ett gott ledarskap och få acceptans från alla i gruppen för sin ledarroll. För att agera säkert och rätt, behöver man som chef känna till grunderna inom gruppdynamik och kunna anpassa sitt ledarskap efter den fas gruppen är i. Man behöver också kunna tolka andras reaktioner för att hantera konflikter inom gruppen på rätt sätt.

Effekten av en specialanpassad chefsutbildning

Efter en specialanpassad chefsutbildning har ni en god grund att stå på som ska maximera era möjligheter att genomföra ert uppdrag. Deltagarna kommer att få träning, insikter och verktyg som gör att de kan vara tydliga ledare, lösa problem på ett konstruktivt sätt och driva verksamheten framåt. Det övergripande målet med kursen är att man i rollen som chef, ledare och coach ska kunna agera så att den avdelning man leder fungerar optimalt:

  • arbetar mot samma mål
  • har tydliga spelregler
  • löser konflikter på ett konstruktivt sätt
  • har ett konstruktivt klimat.

Vi kommer att träna era chefer att:

  • Förstå och identifiera de olika utvecklingsfaserna i en grupp, för att kunna anpassa sitt ledarskap efter gruppens fas så att det på bästa sätt leder gruppen framåt. Förutse vad som kommer att hända, bidra till och stödja processen på rätt sätt.
  • Ge feedback på ett tydligt och konstruktivt sätt.
  • Hitta sin personliga ledarstil, bli medveten om vad som är den egna styrkan och göra det bästa av sina förutsättningar.

Ni kommer att märka resultat i organisationen efter den här utbildningen!

Se även våra kurser i Cross Cultural Communication och Internationell förhandlingsteknik

Kontakta oss

Detta säger våra tidigare deltagare om kursen